KV17 VENSTRES VALGPROGRAM

8. oktober 2017


FORORD        

Kære læser,

Du sidder her med Venstres færdige valgprogram for kommunalvalget 21. november 2017 og dermed vores afsæt for den politiske kurs de kommende fire år i Herning Kommune.

Overskriften hedder samarbejde, udvikling og tryghed.

Det er ikke tilfældigt. Disse tre ord, er og skal være bærende for Venstres lokalpolitiske arbejde i Herning kommune. 

Vi mener det, når vi siger samarbejde 

I byrådet er det altid vores ambition, at de partier, som ønsker at tage medansvar for kommunens ve og vel også får indflydelse på retningen i det politiske arbejde

.  I kommunens samspil med borgere, virksomheder, foreninger, organisationer mv., skal det samme gøre sig gældende

. I Herning samarbejder vi med alle, der gerne vil være med til at udvikle vores kommune

. Du kan i dette valgprogram læse om Venstres politik på en lang række områder. Og husk, - hvis du synes, vi ikke er ambitiøse nok på det ene eller andet, så modtager vi meget gerne, helt i samarbejdets bedste betydning, dine input og idéer. 

Vi mener det, når vi siger udvikling

Herning er en kommune, som på mange måder er i en imponerende udvikling.  Engagerede kommunale medarbejdere er hver eneste dag med til at sikre god service for kommunens borgere ude i folkeskolen, i dagplejen, i daginstitutioner og ældreplejen osv.

Ligeledes oplever vi en hverdag, hvor der heldigvis rundt i vores kommune er mange mennesker, som tænker nyt, involverer sig og skaber udvikling. Forudsætningen for den gode udvikling er et velfungerende erhvervsliv. Derfor er gode rammer for erhvervslivet en topprioritet. Den udvikling erhvervslivet skaber, det skal Herning byråd være glade for, stolte over og også understøtte bedst muligt. 

Vi mener det, når vi siger tryghed

Vi lever i en omskiftelig tid, og for Venstre er det vigtigt at markere, at vi også som kommune, skal være garant for trygheden i hverdagen.

Det gælder selvfølgelig for børnefamilierne, når de sender deres små guldklumper i skoler og dagtilbud, såvel som i vores ældrepleje. 

Ind i mellem oplever vi en forråelse i nattelivet, hvor kriminalitet og bandemiljø desværre er en kendsgerning. Også her skal kommunen, selvfølgelig sammen med politiet, men også i højere grad sammen med civilsamfundet, stå fast og værne om trygheden for alle.

Herning kommune er gennem de sidste tyve år drevet med Venstre ved roret. De seneste 16 år med vores nuværende borgmesterkandidat i borgmesterstolen. En periode der har været præget af vækst og udvikling, baseret på ledelse bygget på principperne om samarbejde, udvikling, tillid og tryghed. 

Det gælder også i forhold til økonomisk at have en veldrevet kommune. Det mener vi, er en nødvendighed for at kunne drive kommunen med et fast langt træk i den rigtige retning. I forhold til det med økonomien, så oplever vi en kommune med en god grundøkonomi, hvor der kan investeres og også bliver det. Både i udvikling af f.eks. folkeskoler, daginstitutioner og ældrecentre, men også i byggegrunde rundt i kommunen. Vi ved Herning er i vækst, og kommunen oplever tilflytning. Det skyldes ikke mindst, at vi er en attraktiv kommune for tilflyttere, og derfor investerer vi også gerne i et aktivt kultur- og fritidsliv. 

En god økonomi er også et udtryk for en god og effektiv administration på rådhuset. I Herning er det at have en god økonomi også afspejlet i en kommunal skatteprocent, som altid signalerer lige præcist, at vi er både attraktive og effektive. Både for borgere, tilflyttere og for virksomheder. 

Overskriften for vores politik i de næste fire år bliver som nævnt samarbejde, udvikling og tryghed. Hvad der ligger dybere bag disse ord indenfor de forskellige politikområder, kan du læse mere om her i vores valgprogram for KV17. 

God læselyst

SOCIAL, SUNDHED, ÆLDRE OG HANDICAP

Tryghed og udvikling

Høj faglighed og kvalitet helt i top i alle vore tilbud er Venstres politiske mål. Det gælder naturligvis såvel ældre området, som handicap- og psykiatriområdet, og vi vil arbejde for, at der inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed, fortsat udvikles og skabes bedst mulig service.

Høj standard på boliger  

Vi vil fortsat prioritere et godt arbejdsmiljø, hvor trivsel, lavt sygefravær og attraktive arbejdspladser fortsat har højt fokus på såvel ældre som handicap- og psykiatriområdet.

Gennem de senere års mange nybyggerier og renoveringer af vores pleje-, handicap- og psykiatriboliger har vi sikret en meget høj standard. Det seneste byggeri af Fuglsangsø Centret indeholder både plejeboliger og ældreboliger samt et stort aktivitetscenter. For Venstre er det

afgørende vigtigt, at vi fastholder den høje standard med moderne og velindrettede pleje- og handicapboliger

. Vi vil også i fremtiden være

helt på forkant med behovet for nye ældreboliger, så antallet af boliger udvides

i takt med behovet.

Tryghed for demensramte og deres familier prioriteres højt

Antallet af borgere, som rammes af demens er stigende. På alle kommunens plejecentre er der stort fokus på høj faglighed med godt uddannet personale, men også ved gennem en demensvenlig indretning at skabe de bedst mulige og trygge forhold for vores demensramte.

I Venstre ønsker vi, at Herning Kommune fortsat skal være helt i front med udviklingen inden for demens, så vi gennem kontinuerlig efteruddannelse af det faglige personale sikrer høj faglighed og kvalitet i vore tilbud til demensramte og deres pårørende

Måltiderne er livskvalitet

Velsmagende og god mad skal prioriteres højere. Vi anerkender den kritik der har været af maden. Der har været for langt fra køkkenet til borgerne. Derfor har vi også taget konsekvenser og lavet om, så vi nu får maden og madlavningen helt ud til borgerne i leve-bo miljøerne. Både den mad der bringes ud til hjemmeboende ældre, og den mad der serveres for beboere på plejecentrene skal være et højdepunkt på dagen. Men også fællesskabet om tilberedningen af maden har stor betydning. Nogle af vores plejecentre har allerede såkaldte leve-bo-miljøer med fælles køkken/alrum eller spisekøkkener, tæt på borgernes bolig. De sidste plejecentre bliver i løbet af i år ombygget til leve-bomiljøer, så alle får muligheder for gode, fælles oplevelser omkring måltiderne. Den politik vil vi i Venstre fremover være garanter for.   

Aktive ældre i fokus

Venstre prioriterer aktivitetscentre og aktivitetshusene højt. De er med deres mange tilbud om aktiviteter for ældre og førtidspensionister en vigtig del af sundhedsindsatsen. Koloritten og Holtbjerg Aktivitetshus i Herning samt Aktivitetscenter Ågården i

Vildbjerg er nyindrettede. Derfor foreslår Venstre, at vi nu tager fat på Sunds Aktiv Center. Vi ønsker at fastholde en høj standard med indbydende, moderne og funktionelle faciliteter, så vi kan fastholde, og gerne øge antallet af aktive ældre. De mange frivillige der yder en stor indsats har vores store bevågenhed. I Venstre værdsætter vi de mange frivillige meget højt, og derfor vil vi også sikre, at den frivillige indsats udvikles i et godt samspil mellem det faglige personale, pårørende og brugerne.  Det skal fortsat prioriteres højt at skabe gode rammer for de frivillige, og derfor vil vi også udvikle området og koordineringen af frivilligindsatserne.

 

Tryghed når man rammes af sygdom

Tilgængelighed til praktiserende læger i hele kommunen er af stor vigtighed, og er der områder hvor vi som kommune kan hjælpe, så vil vi prioritere den indsats højt.

 

Tryghed er, at den rette hjælp er der, når man har brug for det. I Venstre er vi meget opmærksomme på, at patienter i dag udskrives meget hurtigt efter sygehusindlæggelser, og det stiller større krav til de kommunale tilbud. Det skal vi naturligvis leve op til. Som et vigtigt led heri har vi etableret et akutteam af sygeplejersker med høj faglig viden og erfaring, der kan supplere hjemmesygeplejen i deres arbejde. 

 

Venstre er garant for, at vi fortsat sikrer en meget høj faglighed i kommunens plejetilbud, sygepleje og genoptræningsindsats, så vi skaber tryghed for borgerne, med gode patientforløb og tæt sammenhæng mellem læger, sygehuse og kommunens tilbud. Vi har i dag genoptræningspladser og akutpladser på Rehabiliteringscentret, og der pladser udbygges i 2018 med yderligere, så vi fortsat sikrer de bedste tilbud til borgerne.

 

Høj prioritet af genoptræning og sundhedsfremme

I Venstre prioriterer vi sundhedsfremme og genoptræningsindsatsen højt.  Vi vil fortsat sikre god kvalitet i genoptræning og på hjælpemidler, så borgerne kan genvinde førligheden og livskvaliteten bedst og hurtigst muligt. Nogle genoptræningsindsatser for ældre med behov for lokal nærhed varetages på aktivitetscentre og -huse i hele kommunen. Den indsats skal vi fortsat sikre. 

 

Forebyggelse en vigtigt udviklings indsats

I forhold til sundhed og forebyggelse er det stadig et vigtigt fokusområde for Venstre, og vi tænker sundhed bredt, fysisk, socialt, mentalt. Forebyggelse sker gennem motiverende indsatser og attraktive tilbud, men i høj grad også i samvær, relationer og fællesskaber blandt borgerne.

 

Vi har i Venstre en ambition om at være blandt de sundeste kommuner i Danmark. Sunde borgere skaber større livskvalitet, mindre sygefravær, større produktivitet og i øvrigt også bedre økonomi i kommunen. Vi vil investere i forebyggende og tværfaglige sundhedsindsatser med fokus på familietrivsel, socialtrivsel, fysisk og psykisk sundhed, uddannelse, job og bolig. Vi skal i særlig grad fortsat udvikle og have fokus på sundhed og forebyggelse til udsatte grupper. 

 

Vi vil tage ansvar for de udsatte grupper ved at investere i forebyggende behandlingstilbud. Vi vil sikre de udsatte, eksempelvis sårbare unge, langt tidligere og målrette indsatserne individuelt. 

 

Indsatsen på misbrugs– og udsatte-området skal fortsat prioriteres højt, og i Venstre støtter vi Blå Kors’ udviklingsprojekt med boliger og varmestue i Bethaniagade.    

                            

 

 

BØRN OG FAMILIE    

 

Det gode og trygge børneliv. 

Herning Kommune skal fortsat være blandt de bedste kommuner i landet at vokse op i. Der skal være gode betingelser for et godt og sammenhængende børneliv, så alle børn sikres så gode fremtidsmuligheder som muligt. Venstre ser forældre som aktive, engagerede og ansvarlige medspillere, der i endnu højere grad skal inddrages i forhold til at bidrage til deres børns læring, dannelse og trivsel

 

Vi ved at dagtilbud af høj kvalitet kan være med til at gøre en stor forskel for vores børn. Både på den korte bane, men også i et livslangt perspektiv. Den viden forpligter. I Venstre vil arbejde for fortsat høj kvalitet i dagtilbud. Både i vores daginstitutioner og hos vores dagplejere. Det betyder, at børn skal have kompetente og engagerede voksne omkring sig, der kan være med til at sikre børnenes faglige udvikling og deres trivsel. 

 

Alle børn skal opleve at være en naturlig del af fællesskabet. Derfor skal der også være fokus på børns dannelse, så de opdrages til at være en del af et demokratisk samfund med gode fællesskaber. Venstre ønsker derfor fortsat at prioritere inklusion højt. Vi vil i Venstre fortsat støtte op om tankegangen bag Herning-modellen, der handler om, at alle børn og unge har ret til et almindeligt liv og til at være en del af fællesskabet. Børn skal lære at være livsduelige borgere, der kan mestre eget liv. Derfor har vores dagtilbud og skoler en helt central rolle, da de er med til at sikre børnenes faglige udvikling og trivsel. Det øger mulighederne for at tage en ungdomsuddannelse og dermed at få fodfæste på arbejdsmarkedet, så man kan blive selvforsørgende. Arbejdet med at sikre at det lykkes skal fortsat forankres med mest muligt ansvar hos forældre og familiernes netværk. 

 

Samarbejde om profiler skal sikre udvikling og trivsel

I Venstre vil vi understøtte de ønsker der kommer fra vore dagtilbud om at profilere sig inden for bestemte områder. Det gælder såvel institutioner som dagplejere, der kunne tænke sig at fokusere på eksempelvis sang, idræt eller natur. Det sker oftest i samarbejde med lokale kulturinstitutioner, foreninger eller organisationer, der kan understøtte udviklingen med deres viden. Venstre bakker op om denne mangfoldighed i vores dagtilbud, da det giver både forældre, børn og medarbejdere mulighed for udvikling. Desuden vil vi kunne høste gode erfaringer der kan spredes.

 

Venstre vil arbejde for at børn og deres familier fortsat oplever en god sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole. Børn skal opleve trygge rammer, miljøer og pædagogiske indsatser, der giver mening og skaber sammenhæng. Børn skal opnå gode færdigheder, så de har de bedste forudsætninger for at klare sig både fagligt og socialt, når de kommer i folkeskole. For os i Venstre er det vigtigt, at der arbejdes med såvel de faglige færdigheder som med de dannelsesmæssige, så vi sikrer at alle børn og unge opnår de nødvendige kompetencer der skal til. 

 

Venstre ønsker at hjælpe alle børn og unge godt på vej

Venstre prioriterer vores folkeskoler højt, og vil arbejde for at Herning Kommune ligger i top 10, både når det handler om elevernes faglige resultater og elevernes trivsel.

 

Venstre bakker op om folkeskolereformens indhold og krav, og de nye muligheder der ligger i reformen for vores skoler. For at leve op til kravene i reformen er det vigtigt, at have fokus på opkvalificering af lærere i linjefag. Samtidig skal vores skoler have fokus på de kompetencer og ressourcer de enkelte lærere allerede besidder, som kan være på højde med uddannelse i linjefag. 

 

Venstre bakker op om et fælles kommunalt skolevæsen, men der skal samtidig også være plads til at skolerne kan være forskellige. Der er flere veje til målet, og hvis vi ikke udviser denne tillid til vores skoler, så risikerer vi at miste muligheden for at prøve nye muligheder af, og ikke mindst lære af hinandens erfaringer. Vidensdeling og faglig sparring mellem vores folkeskoler er vigtigt både på ledelsesniveau, og blandt det pædagogiske personale. Det vil Venstre understøtte.  

 

Udvikling skal styrke og understøtte læsning 

Børn der har svært ved at læse kan risikere at sakke bagud i forhold til deres klassekammerater i flere fag. I Venstre ønsker vi at sætte yderligere initiativer i gang, der kan hjælpe børn med ordblindhed, så de hjælpes tidligere til at være stabile læsere. Der findes adskillige IT-programmer der kan understøtte børns læsning og generelle læring. Det kræver, at vi har adgang til programmerne og at lærere bliver fortrolige med at bruge de digitale hjælpemidler og undervisningsprogrammer. På tilsvarende vis skal vi hjælpe børn der er talblinde. 

 

Alle børn skal løftes – både de børn der er fagligt udfordret, men også de fagligt stærke elever, der kan mangle faglige udfordringer. Det kræver, at eleverne får individuel feedback fra deres lærere, så eleven bliver bekendt med, hvad der skal til for at udvikle sig.

 

Samarbejde om dannelse

Venstre vil at folkeskolen gennem undervisningen skal bidrage til børnenes dannelse, så børnene lærer at forstå deres omverden, bliver nysgerrige og får selvtillid til at møde verden. Dannelsesbegrebet skal også udvides til at blive en endnu større del af samarbejdet mellem skolen og hjemmet.

 

Venstre bakker fortsat op om Team Danmark satsningen og vores talentklasser på Sønderagerskolen. Her tilbydes elever med særlige talenter inden for sport, sang og musik, undervisning og tid til træning, så de bedre kan få deres hverdag til at hænge sammen. Det kræver et konstruktivt samarbejde mellem foreninger, kulturinstitutioner og skolen. 

 

 

Samarbejde og udvikling skal sikre kvalificeret uddannelsesvalg

Venstre vil arbejde for, at så mange elever som muligt opnår de faglige resultater, der åbner dørene til ungdomsuddannelserne. Samtidig vil vi fortsætte arbejdet med at bygge bro mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelser, så de unges valg af ungdomsuddannelse sker på så oplyst et grundlag som muligt. 

 

Venstre vil arbejde for et attraktivt kommunalt 10. klasses tilbud, for de elever der ønsker at løfte deres faglige kompetencer og samtidig bruge 10. klasse på at blive mere afklaret med henblik på deres valg af ungdomsuddannelse. Venstre vil i den kommende byrådsperiode give vores 10. klassestilbud et servicetjek.

 

Trygge og udviklende rammer for læring

Venstre har gennem en årrække stået i spidsen for store økonomiske investeringer i vores folkeskoler. Der er bygget nye skoler, lavet tilbygninger og foretaget renoveringer. Alt sammen for at sikre spændende, nutidige læringsmiljøer, både ude og inde, for elever og ansatte.  Det vil Venstre forsætte med at have fokus på også i de kommende år. Vi ønsker at skabe tryghed på skoleområdet, og vi vil derfor fastholde det nuværende antal skoler i den nuværende struktur, med mindre der opstår et lokalt ønske fra skolebestyrelsen om forandring. 

 

En kommune, også for dem der har brug for et særligt tilbud.  

Venstre har ambitioner om yderligere at forbedre og udvikle de forebyggende indsatser overfor udsatte børn og unge og deres familier. Børn og unge skal vokse op i et hverdagsmiljø, da det påvirker børnenes fremtidige muligheder for at vokse op og indgå i almindelige fællesskaber. Ved brug af flere forebyggende tiltag forventes et mindre behov for anbringelser. Der skal være fokus på at styrke børnenes familier og nærmeste netværk. 

 

Målet er færre og kortere anbringelser af børn på døgninstitutioner, og flere indsatser hvor barnet placeres i det nærmeste familiære netværk eller hos en plejefamilie. Det kræver at vi sikrer gode og attraktive vilkår for plejefamilier i Herning Kommune. Det vil vi sikre ved bl.a. at give plejefamilierne uddannelse og kompetenceløft, og understøtte deres arbejde i dagligdagen samt vidensdeling gennem netværksgrupper

 

Venstre vil stå i spidsen for en ny samlet Børne- og ungepolitik, der skal bygge på et fælles børnesyn, der skal være fundamentet for alle vores forskellige indsatser. Venstre ønsker at fortsætte det videns baserede arbejde og tage ved lære af forskning og erfaringer fra andre i både ind- og udland, så vi sikrer alle børn og unge i Herning Kommune et godt børneliv. 

 

 

 

KULTUR OG FRITID   

 

Fritid med indhold, engagement og udvikling for den enkelte

Herning skal fortsat være i den sportslige førertrøje. Vi vil udvikle breddeidræt på alle fronter. Vi skal fortsat være med til at skabe og understøtte talenter rundt om i de mange foreninger. 

 

Vi har i Venstre en vision om at Herning skal være landets førende friluftskommune. Danskerne ønsker at være mere aktive udendørs. Derfor skal vi arbejde for at der etableres endnu flere tilbud om udendørs aktiviteter, ligesom vore mange nye søer skal aktiveres endnu mere i en aktiv friluftspolitik. Friluftsaktiviteter forebygger stress, depression og giver luft i en travl hverdag.

 

Udvikling af nye muligheder

Vi vil sikre markedsføring af eksisterende cykel- og mountainbikeruter og udvikle nye. Det kan f.eks. ske på eksisterende støjvolde eller i byrum. Vi i Venstre ser muligheder i at inddrage udvikling af f.eks. apps til smartphones, der viser de mange ruter og stier, ligesom vi vil oplyse om eksisterende tilbud på en let tilgængelig måde.

 

Herning skal være åben overfor alternative forenings- og kulturtilbud som

Kulturfabrikken. Dette både indendørs og udendørs. Vi skal sikre at nye former for sport, som eksempelvis e-sport, får gode vækstmuligheder.

 

Vi står i Venstre som garant for at vores sportshaller og idrætsanlæg er tidssvarende, vedligeholdte i en høj kvalitet. Vores haller og idrætsanlæg er rammerne for et højt aktivitetsniveau, der skal udnyttes optimalt. Vi vil have fokus på mest mulig udnyttelse af rammerne og haltimerne, og undersøge om der kan være alternative muligheder for at optimere udnyttelsen af anlæggene. 

 

I Herning arbejder vi for fortsat at sætte en dagsorden som kommunen med de mange store sportsoplevelser. I Venstre er vi også optaget af at sikre breddeaktiviteter, der ligeledes har stort potentiale som events og oplevelsesøkonomiske tiltag, der skaber omsætning, job og vækst. Derfor vil vi også i den kommende periode have fokus på at tiltrække store som små events, der kan være med til at optimere anvendelsen af vores sportshaller og idrætsanlæg, ved afvikling af mesterskaber og samlinger lige fra regionsmesterskaber, landsstævner, landsmesterskaber til EM og VM. 

 

Vi vil i Venstre fortsat understøtte og påskønne de frivilliges engagement. Vi vil undersøge muligheden for at styrke frivilligheden gennem tilbud om uddannelse, netværk og eventuelt understøtte en frivillighedsfest med uddeling af priser.

 

De frivillige er en meget vigtig del af vores kulturliv, og vi vil fortsat sætte fokus på, at frivillige kender forventningerne til deres udfordringer og bliver klædt godt på til opgaverne.

Kultur for alle – hver dag

Folkelig kultur vokser nedefra gennem frivilligt engagement i fritidslivet. Vi vil i Venstre arbejde for at kultur bliver hvermandseje, og vi vil understøtte fritidslivet, så glæden og visionerne udspringer af et ægte og dybfølt engagement. Alle skal kunne forholde sig til kultur og lade sig inspirere heraf. Kultur er en del af ”dannelsesbegrebet” – det skal ikke kun være for de få.

 

Vi er stolte af vores nye bibliotek i Herning midtby. Den succes vi allerede har oplevet på biblioteksområdet, skal udbredes. Alle vore biblioteksafdelinger skal opleves som ”levende” biblioteker, og vores succes med de decentrale bemandingsfrie biblioteker har været en stor succes, til stor glæde for brugerne, der har oplevet større frihed og lettere tilgængelighed. Det vil vi naturligvis gerne fortsat kunne tilbyde.

 

Vi vil gøre en god politik endnu bedre

Vi vil i Venstre bruge kultur- og fritidspolitikken til at gøre kommunen endnu bedre, mere kendt, og bruge vores politik til aktivt at markedsføre Herning overfor potentielle tilflyttere, så vi kan fastholde den førerposition vi har opnået. Vi vil i alle bysamfund udnytte byrummene til forskelligartede aktiviteter. Kulturpolitik skal mangfoldiggøres og debatteres på skoler, institutioner og arbejdspladser for at skabe de fællesskaber, som er drivkraften for en levende kultur. Kulturaktiviteter kan også flyttes ud, så man kommer endnu tættere på borgerne på f.eks. plejehjem, dagtilbud og andre institutioner. 

 

Kunsten skal også ses og tænkes ud i alle dele af kommunen, så alle borgere kommer til at opleve kunstens kvaliteter. Det kan ske ved flytbare kunstudstillinger, der kommer rundt fra forstæder over centerbyer til landsbyerne.

 

Venstre vil arbejde for, at det skal være lettere for ikke organiserede grupper at få adgang til at bruge eksisterende lokaler til øvelokaler for musik, teater m.m.

 

Vi vil bevare den positive relation til kirkerne for at understøtte det store sociale arbejde, der gøres her.

 

BYPLANLÆGNING     

 

Byplanlægning med fokus på udvikling og trygge rammer

Med god planlægning skal vi sikre Herning kommunes fortsatte vækst og fastholde positionen som Midt- & Vestjyllands dynamo. Herning betragtes overalt i Danmark som en kommune, præget af utraditionel foretagsomhed. Det er ikke for ingenting at kommunens motto er: ” Her er alle muligheder åbne”. Det vil vi fortsat stå i spidsen for, med planlægningsmæssige rammer, der sikrer hele kommunen optimale udvikling.

 

Herning + en unik mulighed for udvikling

Udviklingen af den gamle sygehusgrund midt i Herning by, bliver den absolut største planlægningsmæssige udviklingsopgave i byens relativ korte historie. Med et grundareal på 10 hektar, eller 100.000 m2, lige midt i byens hjerte, åbner det uanede muligheder for at skabe en helt ny bydel, med unikke boliger, mulighed for at skabe rum for kreativitet og udfoldelse, til gavn for hele kommunen.

 

Herning Kommune har lavet en købsaftale på hele arealet, så vi gennem hele processen sidder for bordenden, og derved sikrer at områdets planlægning optimeres og intet kommer til at ligge hen i rod og ruiner. 2020 er den planlagte overtagelse, hvilket kan synes at være meget langt ude i fremtiden, men opgaven med alle aspekter af planlægningen er allerede i fuld gang, og omfanget taget i betragtning er 2-3 år ikke lang tid. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er tanken, at kommunen skal være bygherre på Herning+, men derimod private investorer. 

 

Herning+ skal understøtte tanken om den levende by. Udover en dagligvarebutik til den lokale forsyning, er det ikke tanken, at der i området skal være detailhandel. Fokus er på at skabe en unik bydel, der med sine omkring 550 nye boliger i området, vil være et vigtigt nyt element i byudviklingen og styrkelsen af Herning midtby og hele kommunen. Vi vil have stort fokus på at skabe sammenhæng mellem Herning+ og den nuværende bymidte.

 

Handelscentrene i fortsat positiv udvikling

Herning har, i modsætning til en del andre byer på samme størrelse, to strenge at spille på med hensyn til handelsområder. I Herning har vi nemlig både området omkring HerningCentret og Herning City. Hele området omkring HerningCentret er en positiv faktor i Hernings samlede udbud som handelsby. En afgørende faktor for at man vælger at køre en tur til Herning for at handle. Samlet set har vi de seneste år oplevet en stigning i antallet af kunder, der kører til Herning for at lægge deres handel

 

Handelslivet tiltrækker et stort antal mennesker fra et meget stort opland. Den udvikling vil vi understøtte med tiltag, der skal sikre, at vi i Herning er i front som handelsby, men med respekt for den eksisterende struktur. Derfor vil udviklingen af handelsområderne omkring HerningCentret og Birk, primært blive for meget store butikker, med en særlig type varer, der ikke umiddelbart vil kunne placeres i midtbyen

 

Midtbyen lever

Herning City området har efter vores bevidste satsning på fornyelse og omdannelse fået et løft, der gør at midtbyen igen lever og har et godt og bredt udbud. Vores satsning på at skabe en revitaliseret bymidte har haft en positiv effekt, og butikslivet har fået ny optimisme. Midtbyen har oplevet en lang række tiltag, der gør området attraktivt for f.eks. børnefamilier, der kan nyde de mange nye opholdsarealer, legepladser, grønne områder, vand, ly og læ osv. Det vil vi i Venstre fortsat værne om og udvikle på. Vores politik er stadig klar for bymidten i Herning. Vi ønsker flere boliger i bymidten, til såvel unge som ældre, børnefamilier og singler. Vi ved at boliger skaber byliv og grobund for vækst og udvikling af den levende by. Mennesker skaber liv – også efter lukketid.

 

Gratis parkering i Herning

Parkeringen i bymidten har været et fokusområde i en længere periode, og der er da også kommet flere p-pladser til midtbyen gennem de seneste fire år. Men vi vil arbejde for yderligere tiltag, og se på muligheder for at optimere udnyttelsen af de eksisterende pladser. Bl.a. gennem ny teknologi, Apps m.m., der bedre kan anvise de ledige pladser.

 

Udover optimering skal der også analyseres på muligheden for at skabe flere nye ppladser. Et af de steder, hvor der er et stort behov, er i området mellem Torvet og MCH Kongrescentret. Et p-hus i området, i stil med det ved Føtex, kunne være en af de løsninger vi vil undersøge nærmere i næste byrådsperiode.

 

For Venstre er og bliver det vigtigt, at vi i Herning har gratis parkering. Der har fra flere sider været foreslået indført betalt parkering i Herning, men det er vi ikke fortaler for. Det er lykkedes at lave rigtig mange gode tiltag, hvor vi har fået øget antallet af parkeringspladser i både parkeringskældre og parkeringshuse i midtbyen, uden at det har været nødvendigt at indføre betaling. Den tilgang og strategi vil vi fortsat forfølge.  

 

Det grønne Herning

Herning har mange grønne oaser tæt på bymidten. En styrke for byen som vi i Venstre vil arbejde på at få fremhævet og gjort mere brugbart og tilgængeligt i den kommende byrådsperiode. Med Knudmosen, lige i baghaven til gågaden, har Herning et helt særligt område, der kan sættes i spil som et unikt rekreativt lege-, motions- og bevægelsesområde. Med udgangspunkt i forbindelseslinjen mellem Søndergade, Banegårdspladsen og tunnelen til området ved Gl. Vejlevej og Sdr. Anlæg, vil vi arbejde på en samlet plan, der bl.a. skal skabe en tryg og funktionel forbindelse mellem bymidten og det store multifunktionelle område, hvor Sdr. Anlæg er en naturlig port til Knudmosen og den kæmpe legeplads for naturelskere og motionister der åbner sig her.

 

Forstæder og centerbyer

Vi har i den forgangne periode haft et særligt fokus på at få skabt udviklingsplaner for vore centerbyer. Det har betydet at Aulum, Kibæk, Sdr. Felding, Vildbjerg og Sunds har fået sat et særligt spotlight på mulighederne for udvikling i disse byer. Der er lavet såkaldte centerbyplaner. Sammen med planerne har vi prioriteret midler til også at kunne forskønne byernes centrum og ankomster, hvilket har givet mange fine resultater, og med god involvering af de mange ildsjæle rundt om i byerne. For os i Venstre er det vigtigt at alle kommunens byer får del i den positive udvikling. Vi vil også i den kommende periode prioritere midler til udvikling af vores centerbyer og for forstæderne Hammerum/Gjellerup, Lind, Snejbjerg og Tjørring. 

 

Landsbyer og landdistrikterne har Venstres store bevågenhed 

25% af Herning kommunes borgere bor i vores landsbyer og i landdistrikter. Der tegner sig en ny tendens til, at flere familier end tidligere ønsker at flytte på landet eller til landsbyerne. Den udvikling vil vi gerne være med til at fremme, og vores politik er at sikre velfungerende og attraktive landsbyer og landdistrikter. Vores mål er, at det skal være et nemt valg at flytte på landet i Herning Kommune, fordi vi har attraktive landsbyer, hvor pasningsmulighederne er gode i nærområdet. Den attraktive natur og de mange friluftsmuligheder er bare en del af paletten, der kan være med til at valget ender med en bolig i en af vores landsbyer.

 

Samarbejde og udvikling af landsbyerne

Venstre foreslår, at vi i den kommende periode laver et udviklingsarbejde, som skal udarbejde en visionær strategi for, hvordan vi udvikler og brander vores landdistrikter og landsbyer som et fortsat aktiv i Herning kommune. Vi betragter i Venstre vore landdistrikter som en ressource, og ønsker aktivt at ”brande” vore landdistrikter, og gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig i landsbyerne.

 

Vores mangeårige satsning på landsbyerne gennem vores Landsbykontaktudvalg skal intensiveres. Vi vil i Venstre opfordre til øget samarbejde mellem vore landsbyer, så synergien og udviklingen fremmes til gavn for landsbyerne. Landdistrikterne udgør en meget stor del af kommunens areal. Erhvervsmæssigt er landbrug, fødevarer, natur og turisme central for vores kommune. Vi vil fortsat arbejde for at sikre gode rammevilkår for landbruget og erhvervsudviklingen. Den nye planlov giver nye muligheder. Det vil vi udnytte positivt til at skabe endnu flere attraktive muligheder for bosætning og investeringer i landdistrikterne.

 

Boliger for alle 

Et alsidigt og spændende boligudbud skal sikre udvikling i kommunen. For Venstre er det vigtigt at vi sikrer en solid planlægning, der skaber mulighed for varierende boligtyper. Nogle synes godt om byen andre vil bo på landet. Nogle foretrækker leje andre eje. I Venstre kan vi godt lide at folk får frie muligheder, og derfor ønsker vi at der hele tiden er en passende balance mellem udbud og efterspørgsel af arealer til alle boligtyper. Vi har valgt en politik, hvor vi løbende følger udviklingen, og hurtigt kan løbe ny udvikling i gang, hvor der er stort behov og efterspørgsel. 

 

Energiplanlægning

Venstre vil fortsat støtte tiltag for at fremme omstillingen til grøn energi.

Solcelle- og solpanelanlæg har flere placeringsmuligheder mange steder i kommunen.

Investorer i sådanne faciliteter vil på det planlægningsmæssige felt blive understøttet. Venstre fortsætter den linje der blev lagt efter sidste valg. Venstre vil gerne vindmøller, men kun hvor der er lokalt medejerskab og opbakning til projekterne

ERHVERV  OG    BESKÆFTIGELSE        

 

Service i top sikrer udvikling

Gennem mange år har vi i Herning ligget helt i top, når forskellige organisationer har lavet deres årlige kåringer og lister. Vi bliver heldigvis med rette betragtet som en særdeles erhvervsvenlig kommune. I Venstre vil gøre alt for at fastholde denne placering. Vi vil også fremadrettet stille os i spidsen for kampen om at tiltrække virksomheder af enhver art, og sikre alle eksisterende virksomheder den topservice og den smidighed der er nøgleordene for den indsats erhvervslivet har fortjent.

 

Vækst, udvikling og beskæftigelse er i høj grad baseret på et velfungerende erhvervsliv. Det er vi i Venstre meget bevidste om, og vi lægger stor vægt på, at vi i Herning kommune bevidst fokuserer på at gøre det godt for erhvervslivet. En ny planlov giver nye muligheder for hurtigere og smidigere planlægning, og disse muligheder skal udnyttes optimalt til gavn for hele kommunen.

 

Iværksætteri vil blive understøttet lige fra landsbyerne til erhvervsparkerne. Venstre vil planlægningsmæssigt understøtte og fremme den digitale udbygning, så der ikke af den grund fraskrives erhvervsmæssig udvikling, heller ikke der hvor der bliver lidt længere mellem husene. Uden reel digital dækning vil fremtidige initiativer søge andre steder hen, derfor har dette område selvfølgelig vores store opmærksomhed.

 

Landbruget har stor betydning for beskæftigelse og økonomi i Herning Kommune. Landbruget er for Venstre en vigtig samarbejdspartner og medspiller i forvaltningen af vore naturområder. I Venstre er vi garant for, at der gives plads til, at det moderne landbrug fortsat kan udvikle sig under behørig hensyntagen til både miljø, natur og det omkringliggende landskab.

 

Kommunen skal sikre de bedste rammevilkår for virksomheders vækst. Vi skal fortsætte den aktive indsats, der allerede sker for aktivt at tiltrække nye virksomheder til kommunen, også til de nye attraktive placeringer langs de nye motorvejsprojekter.

 

En markant markedsføring af hvad Herning Kommune kan tilbyde til erhvervslivet, både dem vi har, men også dem vi gerne vil tiltrække, vil gavne beskæftigelsen.

 

Den rigtige uddannelse

Uddannelse er vigtigt, men den rigtige uddannelse er det vigtigste. Venstre vil fortsætte det vigtige arbejde for at erhvervsuddannelserne forbedres. Jo bedre uddannelser, jo flere unge vil der potentielt være der vælger den vigtige retning mod en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt at fokusere på de unges muligheder indenfor de mange industriarbejdspladser vi har i vores kommune. Vi har med ”Industrien som karrierevej” sat fokus på de vigtige uddannelser i produktions- og servicefagene. De mange produktionsvirksomheder i vores kommune efterlyser mere faglært arbejdskraft. Det vil vi understøtte med en aktiv politik på området

En erhvervsuddannelse er vejen til at sikre en karriere med gode jobmulighederne efter endt uddannelse. Herning skal være i front, når det gælder IT-uddannelser. Vi vil arbejde for, at der etableres uddannelser i et bredt spektrum af de kompetencer, der efterspørges af erhvervslivet.  

 

Samarbejde om socialt ansvar 

Venstre vil øge samarbejdet med virksomheder om socialt ansvar. Vi vil have etableret flere småjobs, som kan give mening for både arbejdstager og arbejdsgiver. Et andet middel er begrebet ”virksomhed i virksomhederne” til håndholdte og virkelighedsnær træning af både faglig, men også den nødvendige sociale oplæring på jobbet.

Målet er, at så mange som muligt deltager på arbejdsmarkedet, med den indsats som er mulig, meningsfyldt og med til at give indhold og livsglæde. Vi tror på at tilknytning til arbejdsmarkedet giver livskvalitet til den enkelte, og vi ved at alle ønsker at være en del af fællesskabet.

 

Vi ønsker øget fokus på forebyggende indsatser, så vi sikrer at færre ender i situationer der ekskluderer dem fra arbejdsmarkedet. Jo flere vi kan fastholde på arbejdsmarkedet gennem forebyggende indsatser, jo bedre. Derfor ønsker vi en intensiveret indsats for at minimere antallet af personer, som bliver ramt af langtidsledighed.

 

Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats

Gennem en målrettet og individuel tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen vil vi i Venstre sikre den bedst mulige indsats på området. Beskæftigelsesindsatsen skal sikre et godt match mellem ledige og virksomhedernes medarbejderbehov via faktuel viden, hvor vi bruger statistik, teknologi og en analytisk tilgang til at løse opgaven. For os er det væsentligt at vi benytter nye og innovative veje i beskæftigelsesindsatsen.

 

Beskæftigelsesindsatsen skal konstant være dynamisk og løsningsorienteret, og den skal tænkes ind i alle kommunale områder. Vi skal tænke indsatsen ind i folkeskolen, i sundhedsindsatsen og som en del af forebyggelsesindsatsen. I venstre mener vi, at når et menneske bliver set, kan det udvikle sig og derigennem styrke egne ressourcer og kompetencer. Beskæftigelsesindsatsen skal derfor dyrke det relationelle mellem mennesker. Vi vil gennem kompetenceudvikling gøre de unge attraktive for virksomhederne. Venstre vil arbejde med mentorer, som kan understøtte den enkelte unge både praktisk og mentalt til en sikker vej ud på arbejdsmarkedet.

 

Målrettet og styrket integrationsindsats

Vi ønsker at den enkelte immigrant og flygtning straks bliver bekendt med, at målet er selvforsørgelse, at man i Danmark er en del af samfundet gennem sin arbejdsindsats, og at offentlig forsørgelse er midlertidig og ikke en permanent tilstand.

 

Vi ønsker, at der stilles klare krav til den enkelte om aktiv deltagelse i sprogundervisning, praktikforløb og andre relevante tiltag, der skal føre til selvforsørgelse. Hvis dette ikke sker, så er det vores opfattelse, at der skal ske øjeblikkelige sanktionering, hvor det er muligt. Vi ønsker at integrationen også skal ske lokalt, via deltagelse i det lokale nærsamfund, via foreninger, institutioner og skoler.

TEKNIK OG MILJØ     

Det er vigtigt for Venstre, at erhvervslivet i Herning kommune oplever en imødekommende og løsningsorienteret service. Vi lægger vægt på en hurtig og ubureaukratisk sagsbehandling for alle typer erhverv. De sager, der umiddelbart er uproblematiske og har fuldt oplyste ansøgninger, skal kunne behandles inden for ganske få dage. På miljøgodkendelser har vi en ambition om at disse skal være afsluttet inden for et halvt år, og byggesager indenfor 4-6 uger.

Det er nødvendigt for både erhvervsliv og bosætning i landdistrikterne, at der er god mobil- og internetdækning over alt i kommunen. I Venstre kæmper vi politisk for at forbedre forholdene, og hvis der er områder, hvor vi rent kommunalt kan hjælpe, vil vi prioritere det højt.

Vi skal være ambitiøse på spildevandsområdet. Vi skal gøre det bedst og billigst, så vi også på dette område er den bedste erhvervskommune. Med respekt for ikke at aflevere en ekstra regning til borgerne, vil vi arbejde for, at vandafledningsbidraget holdes lavest muligt.

Trafik, veje og stier

Trafiksikkerhed og sikre skoleveje fylder meget i borgernes og Venstres bevidsthed. I Venstre anerkender vi, at en velfungerende skolebusservice er vigtigt for familierne i landdistrikter og landsbyer. Det er vores ambition, at eleverne skal bruge mindre tid på transport mellem skole og hjem. Det kan der være flere veje til at opnå, bl.a. ved at ændre på skolernes ringetider, og måske også ændre busruterne. 

Vi udvikler hele tiden på cykelstinettet i Herning Kommune. Det er til gavn for både fremkommelighed og folkesundheden. Vi arbejder for fortsat udvikling, men også vedligeholdelsen af det eksisterende cykelstinet har vores opmærksomhed. Cykelstier er med til at øge trafiksikkerheden, og jo flere der vælger cyklen frem for bilen, jo mere bidrages der til folkesundheden. Specielt har en sikker skolevej Venstres store bevågenhed. 

Det kommunale vejnet har Venstres store opmærksomhed. Det er økonomisk fornuftigt, at vi sikrer vores veje en god vedligeholdelse. Vi vil arbejde for, at vore veje holder en god standard, og at midlerne til vejvedligehold prioriteres bedst muligt.

Vi er opmærksomme på, at der er steder hvor der er behov for at udvide nogle af de smalle veje i kommunen. Der har været en udvikling visse steder med øget tung trafik, der kræver bredere veje.

Miljø og natur

Herning Kommune dækker et meget stort areal, og vi er beriget af en flot, varieret og storslået natur. Det er et aktiv, som vi skal profilere os på som bosætningskommune.  I Venstre vil vi fortsat være garant for vores mange borgernære naturområder med stor tilgængelighed, som f. eks. Præstbjerg, Løvbakkerne og vores mange små lokale naturtilbud og rekreative muligheder. Men vi skal også profilere de store vidder med mere uberørt natur og mindre tilgængelighed.

Vi har i Herning Kommune allerede en del motionsstier, nogle af dem er meget velegnede til aktivitet og leg. Det er et område vi i Venstre i den kommende periode ønsker at gøre endnu mere ud af, og gerne i et samarbejde med lokale ildsjæle

I Venstre tager vi udfordringen med de store nedbørsmængder alvorligt. I den forbindelse er det vigtigt, at de mange vandløb i Herning Kommune både er attraktive og effektive. De skal hurtigt kunne lede store mængder nedbør væk. Vi vil sikre, at vore vandløb har en god vedligeholdelse, så vi undgår oversvømmelser både i byerne og på landbrugsjorden, hvor oversvømmelser kan betyde store tab. Det gør vi bl.a. ved at sikre, at vandløbsregulativerne er opfyldt, og at grødeskæringen foretages både godt og rettidigt.

Vi har i Herning kommune de senere år fået anlagt mange søer, som både forskønner vores område, og er en vigtig del af løsningen for at styre de kraftige regnskyl. Vi bør stadig udbygge med regnvandssøer, som et vigtigt led i at styre de øgede nedbørsmængder. I Venstre ønsker vi at tænke regnvandssøerne ind som en naturlig sidegevinst, når der planlægges nye anlæg og udstykninger, så de styrker de rekreative værdier og forbedrer vores muligheder for bynære naturoplevelser. Et godt eksempel er Lillelund Engpark med Hjertestien, som vi i Venstre i den kommende valgperiode vil have fokus på at udvikle til et smukt rekreativt område.

I Herning Kommune er vi begunstiget af mange store åer. I Venstre ønsker vi at skabe større opmærksomhed på mulighederne langs vore åer, og vi vil samtidig gøre disse mere attraktive for fiskeri og naturoplevelser, kanofart og overnatning langs åerne. Med endnu flere attraktive muligheder kan vore åer være med til at udvikle oplevelsesøkonomiske arbejdspladser i vores kommune. 

Der er store grundvandsreserver i Herning Kommune, også i årene fremover. Vi har rigeligt med rent og godt drikkevand, men det skal naturligvis beskyttes godt. Det er vi opmærksomme på, og vil også være det fremover, men vandet må gerne bruges - også til markvanding, så vi sikrer gode produktionsforhold i agerbruget.

Venstre vil

sikre en god vedligeholdelse af kommunens mange bynære arealer og parker

. Vi går ind for lokalt engagement, så

hvor der er lokale ønsker om selv at passe grønne områder, skal opgaven kunne uddelegeres

, f. eks. til lokale borgerforeninger eller borgergrupper. I Venstre ønsker vi at støtte op om det lokale initiativ og medejerskab. Det kan være med praktisk materiel eller via tilskud til køb af materialer, der kan støtte det lokale projekt.

Tanken om ”landsbypedeller” ønsker vi at få afprøvet, der hvor der er lokalt medejerskab på idéen

. For Venstre er det vigtigt, at vi, der hvor det er muligt, giver lokale ildsjæle og lokale initiativer mulighed for at udfolde sig uden unødvendige snærende rammer.