Beretning 2012 Venstre i Sunds.

28. maj 2017

Endnu et år er gået, og der er unægtelig sket forandringer i det politiske Danmark siden sidste generalforsamling.
Jeg vil begynde beretningen her fra det lokale hjørne og så bevæger vi os længere omkring senere.
Omfartsvejen og broerne.
Omfartsvejen begynder at tage form og selve vejkassen er snart færdig, så asfalt arbejdet kan begynde engang i foråret eller til sommer.
Broerne over Alhedestien og Hollingholtvej står færdige og blev taget i brug i november.
Hollingholtvej er blevet udvidet med ca. 50 cm i begge sider. Det er en fornøjelse at færdes denne vej nu. 
Det kan nu ske uden risiko for ødelagte dæk og fælge.  Når vi så får et ekstra slid lag på med tiden er det perfekt.
Så tak til Herning Kommune for en fin indsats.
Broen ved Kølbækvej er stort set færdig. Der mangler dog noget jordarbejde ved ramperne. Jeg har forstået det sådan at vejentreprenøren færdiggør ramperne når arbejdet genoptages efter vinter.
Hjejlevej  er har fået et nyt lag asfalt og er samtidig blevet lidt smallere, fordi der er etableret cykelsti ved siden af fortovet ind mod stikvejene. Her vil vejarbejdet fortsætte ud til skalmejevej forlængelse og ned til omfartsvejen i foråret. (30mio. kr.)
De 3 Broers entreprise sum blev jo på ca. 8,8 mio. kr. Det var nok en god pris for staten idet  både første og anden  entreprenør    er gået konkurs under bro arbejdet.
Alt i alt bliver det når vejen står færdig et fint projekt, med en betydelig aflastning af trafikken i hovedgaden, samt en forskønnelse af hovedgaden.  Den trafik vi så selv som sunds borgere laver  vil måske ikke ændres så meget.  Vi vil formentlig kører den samme rute som vi gjorde før omfartsvejen kom.  (Indgroede vaner kan tage tid at lave om.)
Hvad angår, fordeler ringen længere inde mod Herning kan man med  ret sige, ” Det er tid nu til at finde en bæredygtig løsning sådan at trafikken fra Sunds og Herning i mylder tiden bliver mere fremkommelig.”  Jeg håber, at Herning Kommune presser på for at få sat en tidsfrist for hvornår vejdirektoratet sikre fremkommelighed. Hvis der bliver midler i overskud fra omfartsvejen burde de sættes af til dette formål.
Daginstitutioner.
Et andet område som er under forandring i Sunds er daginstitutionsområdet. 
Byrådet har vedtaget en plan for alle 13 pasningsområder, med det formål at hente en million i hvert område. Pengene skal blive indenfor området til et kvalitets løft. 
 I Sunds betyder det konkret at Sunds Kirkes børnecenter og Qualsholm sammenlægges og får fælles ledelse. Begge adresser kører videre uændret. Troldehytten i Simmelkær nedlægges og børnene herfra kommer dertil.
Vibereden og Skalmejegården sammenlægges med fælles ledelse. I Vibereden oprettes 12 vuggestue pladser og her forsættes med en børnehave gruppe.  Samtidig kommer Søbørnehaven til at høre til i denne gruppe her.
Jeg tænker det er fint med et tilbud om vuggestuepladser i Sunds. Forældrebetalingen er ca. 1100 kr. mere pr. måned frem for dagpleje pladser. Det koster lidt mere for kommunekassen, men måske kan vuggestuen til gengæld være fast gæstehus/plads for dagpleje børn  f.eks. ved sygdom eller spidsbelastning i dagplejen. Det fordre selvfølgelig en vis parathed hos de forskellige personale grupper for at udnytte ressourcerne optimalt. 
Debatten fra Tjørring in mente (   Ønske om vuggestue fra nogen, koster mere, mange er godt tilfreds med dagplejen  - Skisma)
Vandløb.
I vores område har grødeskæring og manglende vedligehold været et varmt emne denne sommer og efterår. Det er ikke et nyt problem. Der har gennem en del år været et ringere vedligehold af vandløbene. I år kom der så lidt mere nedbør i høsten og så blev problemet for alvor synligt.
Vandløbene er netop etableret gennem generationer for at sikre en rentabel drift af landbrugsjorden. For at lede vand væk – ikke for at hindre vandets afledning fra markerne. 
Det kan og skal gøres bedre. Vi lever i det 21 århundrede – det var måske på tide at anvende de maskiner og den teknologi der findes til vedligehold af vores vandløb, i stedet for med de redskaber  som dem der gravede vandløbene brugte førhen? Det er ikke rimeligt at den enkelte lodsejer påføres store tab i form af misvækst og  beskadigede afgrøder. Det er ikke i orden at vandstanden langsomt hæves i vandløbene.
Det kan og skal gøres bedre i en Venstre ledet kommune. Det er der taget fat på i Teknik og miljø udvalget i kommunen.  Næste års vækstsæson bliver så en prøve på om det politiske arbejde er gjort godt eller ej! ( misvækst = udvaskning)
Eksporterhvervene  
Det er på sin plads at minde om at det er eksport erhvervene der er forudsætningen for vores velstand og goder.
Landbrug og fødevare erhvervene står for 20% af den samlede vareeksport fra DK, men 60% af netto eksporten.  Det skyldes at værditilvæksten for den største del sker her i landet.  
I eksport erhvervene står landbrug og fødevarer for 64 % af alle beskæftigede i disse sektorer. Fødevareerhvervet beskæftigede 145.000 personer i 2009 – 99.000 direkte i fødevareerhvervet og 46.000 i afledte støtteerhverv, hvilket omfatter alt lige fra den lokale elektriker, over bankmanden til vognmanden. De 64 pct. jobs, som kan henføres til eksporten, svarer til, at knap 93.000 personer der var beskæftiget i Danmark som følge af fødevareerhvervets eksport
Kilde: Danmarks statistik og  beregninger efter input/output model
 
 
 
Vækst i befolkning og middelklasse
 
Verdens befolkning forventes frem mod år 2050 at vokse til 9 -10 mia. mennesker, og store dele af befolkningerne især i Asien vil rykke ind i middelklassen som følge af velstandsstigninger. Alene Kinas middelklasse forventes at vokse fra ca. 148 mio.. indbyggere i dag til ca. 415 mio. indbyggere i 2020. Altså rigtig spændende for dansk eksport.
Til sammenligning med et andet betydeligt erhverv har jeg fundet nogle tal fra Vindmølleforeningen. Tallene har jeg bl.a. fra Sune Strøm der arbejder med Finans, skat og statistik for vindmølleindustrien og statistik banken.
Vindmølleindustrien beskæftiger ca. 24.700 personer, heraf omkring 50% der vedrører produktion, 11 % test og udvikling mens resten er i service, vedligehold, salg mm.
Eksporten beløber sig til 41,7 mia. kr. hvilket er 8,5 % af den samlede eksport. Den samlede nettoeksport var 28,7 mia. ( der købes komponenter for ca. 38 mia. heraf er indenlandsk køb knap 25 mia.)  Nettoeksport tallet holder forudsat at de danske underleverandører ikke køber komponenter i udlandet. ( giv en bemærkning herom ” Løn kroner” ) 
Kilde: Statistik banken
De nævnte områder er sammen med den samlede eksport sektor  et guldæg for Danmark.
 Ikke desto mindre har eksport erhvervene  tabt konkurrence evne i forhold til de omkringliggende lande. Landbruget  21 % - den samlede industri ca. 16 % i årene 2000 – 2009. 
Energitaksterne for brændsel og el er op til 6 gange højere i Danmark end EU gennemsnittet.  Høje skatter og afgifter, dårlig adgang til finansiering(siden 2008) og administrative byrder fremhæves som nogle af de største udfordringer for Danmark. Dertil kommer høje lønninger og vigende produktivitet, der har betydet ringere konkurrencevilkår for eksporten  Vandplaner
 
Vandplanerne har store økonomiske konsekvenser for landmændene. Konsekvenserne for det omgivende samfund sker i form af reduceret beskæftigelse og økonomisk aktivitet. De økonomiske konsekvenser for landmændene varierer meget, afhængigt af typen af bedrift og geografisk beliggenhed. En beregning af konsekvenserne for samtlige 23 vandplaner viser en reduktion i beskæftigelsen på 12.200 job, en reduktion i værditilvæksten på 5 mia. kr. pr. år og en reduktion i eksporten på 4,8 mia. kr. pr. år. 
 
 
 
Vindmølleindustrien er som andre virksomheder udfordret af de høje omkostninger ved at producere i DK. Et andet område som vil få betydelig effekt på beskæftigelsen i vind sektoren de kommende år, er  kravet  fra  de lande møllerne sælges til om at producere ”lokalt” . Det kan man måske godt forstå men et lavere omkostnings niveau i DK kunne sikkert  mindske kravet, hvis underleverandører i købs lande tilgodeses.   
Politisk handling.
Hvis vi i Danmark skal fremme vækst og innovation, skal  der politisk skabes de bedste rammer for virksomhederne.
Det er  en bred vifte af forhold som skal til. Mange betingelser er gode i Danmark, men hvorfor ikke gøre en ekstra indsats for virkelig at fremme vækst mulighederne og potentialet i eksporten. 7 bud på hvad der ville fremme ekporten.
 
     En balanceret offentlig økonomi og øget arbejdsstyrke ( 100 mia. i underskud - )  Et konkurrencedygtigt omkostningsniveau  ( løn, skat, afgifter )  Nedbrydelse af handelsbarrierer  (Japan)  En ambitiøs videnpolitik målrettet eksporterhvervenes      behov  Enklere regler og færre administrative byrder  Bedre adgang til finansiering  (Siden 2008 et problem)  Fokus på Danmarks styrkepositioner
Vi skal senere under arbejdsdrøftelse berøre De fem sigtelinjer som Venstre i den kommende tid vil brede ud og arbejde med. Formålet og sigtet med dette arbejde er at vise muligheder for Danmark og selvfølgelig bringe Venstre tilbage i Regering.
Valget 2011.
Valgaftenen den 15. september blev mere tæt, end alle medier og kommentatorer havde forventet. Kun få mandater afgjorde, at rød blok kunne danne regering.
Med 26,7 % af stemmerne og en fremgang på 1 mandat fik Venstre et bedre valg end i 2007. 947.725 danskere stemte på Venstre. Det var godt 40.000 flere stemmer end i 2007. De flotte tal gav Venstre yderligere ét mandat, så folketinggruppen nu tæller 47 medlemmer.
– I modsætning til Venstres flotte resultat står Socialdemokraterne, der ganske vist fik statsministerposten, men som til gengæld også fik det dårligste valg i mere end 100 år. 
I Herning Nordkredsen  var stemmeprocenten 90,45%
Venstre fik her  11951 stemmer. Lidt færre end ved sidste valg  men dog 41,8 % af de afgivne stemmer.
I Sunds valgte 1359 personer at stemme på Venstre.   45.9 %
Kristian Jensen fik et flot valg med 6364 stemmer  her i nord. I alt samlede han 17362 personlige stemmer.
Inger Støjberg fik 16492  og Esben Lunde Larsen 10183.
Kristian Jensen er forsat gruppeformand for Venstres folketingsgruppe.
Venstre gik til valg på konkrete og ansvarlige bud på hvordan Danmarks vej ud af krisen skulle håndteres.  Ingen løfter om velfærds forbedringer og tilbagerulning af allerede aftalte reformer  med R og DF som rød blok  lovede  i valgkampen. Uffe Ellemann skrev for en del år siden, at han kendte ingen som Socialdemokrater der kunne vende 180 grader efter et valg.  Det var da regeringsmagten skiftede i 82.  Nu kan de også efter at være kommet i regering !  Tankevækkende !!
I opposition.
Fra valgaftenen lød der 2 konkrete udmeldinger fra Lars Løkke Rasmussen.
Vi vil kæmpe imod ethvert forslag, der gør det dyrere at være dansker.
Vi vil kæmpe imod ethvert forslag, der sender flere danske arbejdspladser ud af landet.
Jeg synes Lars Løkke Rasmussen fik vist karakter og lederevner.  Det var godt og nødvendigt.
Venstre har været kritiseret for at have byttet plads med SF i hængekøjen, måske  fordi energiaftalen lader vente på sig.  Det har intet på sig. Venstre bruger de forhandlings værktøjer der er til rådighed når forhandlings partneren er en svag regering i splid med sig selv. Det har givet resultat  og mon ikke der snart landes en aftale. Det er ikke en kunst at lave hurtige aftaler, men det er en kunst at lave aftaler hvor man får meget af sin politik igennem og få andre til at flytte sig i retning af ens synspunkter.
Jeg ser frem til at venstre fastholder denne strategi  når der skal forhandles skat.  Dvs. at sænkning af indkomstskatten ikke skal finansieres med øgede afgifter og skatter for landets virksomheder og erhvervsdrivende. Det må  finansieres ved at kigge på alle hjørner i den offentlige økonomi og med fokus på at bevare arbejdspladser  i  landet.    
Venstres arbejde på at genvinde ledelsen af landet er begyndt.
Vælger foreningen  i Sunds.
Vi har afholdt forskellige arrangementer gennem året.   I maj   besøgte vi Ovstrup hede  og Carlo Jørgensen  hvor udgangspunktet for turen gik.
Poul Hald fra naturfredningsforeningen var tur guide. En fin tur på heden hvor vi så mange krondyr. Det gav efterfølgende anledning til en del  debat. Groft sagt kan man måske sige, ” Åge V Jensens Fonde har tjent formuen i Danmark, pengene bestyreres  i( skattely) fra Lichentenstein , overskuddet investeres i natur og jord, vedligehold af naturen betaler det offentlige (fredningslovene), og krondyrene får føden på naboernes jorde.  
En fin tur med  20 deltagere. Tak til Carlo Jørgensen for husly i den fine jagtstue.
Grundlovsmødet  var også i år hos Hanne og Niels Østergård på Skivevej. Inger Støjberg  og  Søren Green var årets talere.  Vejret var super godt,  vi var en 70 stykker. Tak til Hanne og Niels for gode rammer og et fint samarbejde.
Venstre var på torvedagen i september med valg trailer og diverse materialer til uddeling.  Torvedag var velbesøgt og vi fik uddelt rigtig mange flasker vand og valgmateriale.  Kristian Jensen var på torvet  efter først at have været på gågaden i Herning. Det er en udmærket anledning for Venstre at deltage ved torvedagen.   Kristian Jensen havde mange opgaver rundt om i landet i sin egenskab af næstformand i Venstre. Derfor var der ved dette valg færre aktiviteter ude i byerne, og når der var mulighed blev det med kort varsel.
Der var i 2011 101 medlemmer i Sunds Venstre. Der har de sidste par år været  medlemmer som ikke har ønsket at gentegne medlemskab. Det ser nu ud til at være vendt idet der nu  kommer nye til. Så sent som i går fik jeg meddelelse om endnu et nyt  medlem.
Det er tid til nu at give et håndslag til demokratiet og melde sig ind i de politiske partier. Det giver faktisk god mening med et medlemskab af Venstre. Arbejde og sparring med venstres medlemmer af byrådet i netværkene. Og nu arbejdet med de Fem sigtelinjer. Jeg vil gerne sige til os alle og særligt til de der bliver valgt  i aften ”man får den indflydelse man tager.”  Det giver mening  og er spændende!!
Vi har på hjemmesiden lavet et link hvor man selv kan klikke og melde sig til som medlem af Venstre i Sunds. Spændende om det vil blive benyttet, jeg tror det er en fin mulighed.
Tak til bestyrelsen for et fint samarbejde og beredvillighed når der har skullet laves noget.