Generalforsamling februar 2017, Formandens beretning

28. maj 2017

FORMANDENS BERETNING

Først lidt landsdækkende:

Venstre-regeringen trådte til den 28. juni 2015 i en svær parlamentarisk situation. Efter 17 måneder, d. 28. november 2016, udvidede vi regeringen til også at omfatte Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Både Venstre-regeringen og den nye trekløverregering har leveret konkrete resultater til gavn for hele Danmark. Vi har indfriet valgløfter, og vi har fremlagt forslag på en lang række forskellige områder. Og flere er på vej. Danskerne kan regne med Venstre.

Venstre ønsker et bredt samarbejde om sin politik. Faktisk har Venstre-regeringen indgået aftaler med alle partier i Folketinget.

Jeg vil fremhæve nogle få aftaler:

Markante stramninger af udlændinge- og asylpolitikken. Der er indført en ny integrationsydelse på SU-niveau og der stilles højere krav til statsborgerskab. Samtidig er det blevet sværere at få familiesammenføring. De mange stramninger har medvirket til, at Danmark lige nu oplever det laveste antal asylansøgere i 5 år.

 

SKATTELETTELSER TIL GAVN FOR VÆKSTEN OG ALMINDELIGE DANSKERE. Vi har sikret skattelettelser til gavn for danske virksomheder og dermed vækst og arbejdspladser. NOX-afgiften er nedsat, reklameafgiften fjernet, og vilkårene for familieejede virksomheder forbedret. Samtidig har vi sænket registreringsafgiften på biler.
 

SKATTE- OG BYRDESTOP

Vi har indført et skatte- og byrdestop, der betyder, at regeringen ikke vil hæve nogen skat eller afgift i denne valgperiode.

 

BoligJob-ordningen genindført

BoligJob-ordningen er som lovet genindført med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015 sammen med et bredt flertal i Folketinget.

 

Udflytning af statslige arbejdspladser

Statslige arbejdspladser skal komme hele Danmark til gode. Derfor fremlagde Venstre-regeringen i efteråret 2015 en ambitiøs plan for udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser, der skal sikre et Danmark i bedre balance. Det er den største flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme.

 

Aftale om afskaffelse af pso-afgiften

Venstre-regeringen har indgået en bred aftale om at afskaffe PSO-afgiften gradvist i perioden 2017-2022. Det gør elregningen mindre for husholdningerne og virksomhederne, og aftalen er med til at sikre, at vi kan fortsætte den grønne omstilling. En typisk LO-familie med to børn i ejerbolig vil få 2.500 kr. mere i hånden i 2025 samlet set.

 

Skærpede regler mod radikalisering

Vi har sat ind over for radikalisering. Vi har bl.a. ændret folkeoplysningsloven, så ekstreme foreninger, der modvirker demokrati og ligestilling, ikke længere kan få tilskud og låne lokaler af kommuner. Samtidig har vi strammet reglerne for indrejse i Danmark for religiøse forkyndere.

 

Men nu til det lokale:

 

 Siden sidste Generalforsamling har vi haft 2 lokale arrangementer.

Jeg starter med det sidste først.

Igen i år stillede Venstres Folketingspolitikere sig til rådighed for lokale arrangementer i uge 1 og 2. Vi valgte at invitere Finansminister Kristian Jensen hertil. Det var hans første møde med os vælgere, efter sin udnævnelse til Finansminister.

Vi var så heldige, at Henrik og Søren Westergaard med familier inviterede os til at holde mødet hos dem. Vi fik således en fortælling om virksomhedens historie og de tilbageslag love og bestemmelser havde givet dem. Jysk stædighed, godt købmandsskab og udholdenhed, samt en visionær tilgang har været en stor årsag til, at de har overvundet de bump der har været på vejen.

Henrik og Søren fik givet Kristian nogle gode inputs til politik set fra en virksomheds synspunkt. Og Kristian fik mulighed for at gøre rede for nogle af de beslutninger der er taget gennem tiden.

Vi fik også en rigtig god debat imellem medlemmerne og Kristian.

 

Aftenen var vel besøgt. Jeg havde anslået, at der ville møde 40-45 deltagere op. Men jeg blev glædeligt overrasket, idet ca. 75 valgte at møde op denne aften. Om det var Kristian eller Henrik og Søren som tiltrak så mange ved jeg ikke. Men det er en fornøjelse som bestyrelse at se, at så mange bakkede op om arrangementet. For os er arbejdet lige stort om der kommer 10 eller 100, men glæden ved arbejdet er klart større når mange møder op.

Det traditionelle Grundlovsmøde blev igen i 2016 holdt hos Hanne og Niels Østergaard. Årets talere var Marianne Oksenbjerre fra Agroskolen, og Martin Merrild fra Landbrug & Fødevarer.

Martin indledte sin tale med at konstatere, at Danmarks Riges Grundlov fylder 6 sider. Til sammenligning fylder EU’s vejledning for udbetaling af støtte 200 sider. Det giver jo stof til eftertanke.

Martin brugte desuden tid på at tale om manglende tillid til politikere.

I forlængelse heraf vil jeg hævde, at den senere tids politiske debat har været medvirkende til et fald i tilliden til politikerne. I de seneste måneder har vi oplevet, at Dansk Folkeparti med Thulesen Dahl i spidsen har forlovet sig med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen. Det virker som om, at de to gør en dyd af at drille Regeringen. Politiskole-sagen er et klart eksempel herpå. Dansk Folkepartis medlem af Herning Kommunes Byråd, Dennis Flydtkjær, har både før og efter beslutningen meldt ud, at Politiskolen burde ligge i Herning. Socialdemokratiets næstformand, Mogens Jensen, som jo kommer fra Herning, udtalte inden beslutningen, at Politiskolen burde ligge i Herning.

Da Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne sammen fandt ud af, at de kunne drille Regeringen ved at spolere planen for Politiskolens placering, så valgte Mogens Jensen at spille usynlig. Eller måske har han mistet stemmen?

Jeg håber meget, at vælgerne husker på de to partiers blokade for den gode løsning som ville placere Politiskolen i Herning, når de står i stemmeboksen d. 21. november i år. Deres optræden havde kun to formål: At drille Regeringen, og så fik Thulesen Dahl placeret Politiskolen i sit område.

Efterfølgende kan man så konstatere, at den tidligere sygeplejerske skole i Vejle er i en meget ringere stand end Vejles Borgmester lovede. Han fortalte til pressen, at der blot skulle støvsuges så er skolen klar.

Byggestyrelsen har efterfølgende oplyst, at de mener det vil tage 40 måneder at få skolen klar!

Desuden er skolen placeret tæt ved motorvejen. Da der var sygeplejerske elever på skolen klagede de bl.a. over støjen. Men også temperatur og luftens beskaffenhed i bygningen blev der klaget over.

Hele skolen skal så have nyt klimaanlæg. Men placeringen ved motorvejen kan der ikke ændres ved, medmindre Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet igen vælger at drille Regeringen, ved at nedlægge motorvejen.

Som officer i Forsvaret i et job med ansvar for sikkerhed undrer jeg mig såre over, at man (Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet) valgte at se bort fra en anerkendt sikkerhedsrådgivers advarsel om, at man ikke burde vælge en bygning hvis tegninger er lagt ud på internettet.

Jeg håber aldrig nogensinde, at der sker en terror handling rettet mod Politiskolen. Men skulle det ske, er jeg ikke i tvivl om, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil ”glemme” deres rolle i sagen.

Tilbage til lokalområdet:

I år er valgår. Husk alle at stemme til Kommune- og Regionsvalget d. 21. november i år. Vi har lige nu Camilla og Søren Peder i Byrådet. Det vil være super ærgerligt hvis ikke vi også har to lokale repræsentanter i det nye Byråd. Som jeg har sagt ved tidligere lejligheder: Byrådspolitikerne er valgt til at varetage hele Herning Kommunes område, og det gør de også. Men der er jo naturligt et større kendskab til den del af Kommunen man kommer fra. Derfor er det vigtigt for Sunds, Simmelkær og Ilskov at have lokal repræsentation i Byrådet.

 

Apropos Herning Kommune: Jyllands Posten har igennem snart 1 år gjort alt hvad de kan for at jage Herning Kommune og Borgmester Lars Krarup. To journalister har gjort det til deres fuldtidsmission at finde forhold i Herning Kommune som ikke er i orden. De har især koncentreret sig om Lars Krarup, og hans ageren både privat og offentligt. Kommunen har leveret tusinder og atter tusinder af kopier til Jyllands Posten, når de har begæret aktindsigt i alle mulige områder.

På trods af de to journalisters enorme tidsforbrug og nidkærhed på deres mission har de ikke fundet én eneste rigtig sag, hverken på Kommunen eller på Lars Krarup. I desperation har de negligeret sandheden, selvom Kommunen har dokumenteret alt. Sidst vedrørende grunden til Politiskolen, hvor man ikke accepterede Kommunens eksperts opmåling af grunden.

Personligt opfatter jeg Jyllands Postens optræden som en hetz mod Herning Kommune i almindelighed og mod Lars Krarup i særdeleshed. Hvad formålet er, kan jeg kun gætte på.

Et faktum er det, at rigtig mange har valgt at annullere deres abonnement på Jyllands Posten. Jeg er en af dem.

Sm nævnt er der i år valg til Kommune og Region.

En valgkamp kræver ikke blot nogle gode kandidater og en bestyrelse til at bakke dem op. Det er også vigtigt at have nogle medlemmer.

Medlemmerne har, eller kan få hvis de vil, indflydelse på Venstres politik, både regionalt og nationalt. For Venstre er det vigtigt, at borgerne medvirker. Kun derved kan vi tilsikre, at vi repræsenterer bredt.

Der er for tiden en generel trend på tværs af partier til, at medlemstallet falder. De yngre generationer melder sig i mindre grad ind i de politiske partier. Samtidig stiger gennemsnitsalderen.

Derfor er det vigtigt, at vi får flere medlemmer, og gerne nogle af de unge.

Min opfordring til Jer er derfor, at I tager en snak med familie, venner, kollegaer og naboer. Forklar dem, at ved at være medlem kan man påvirke politikken. Det er ikke blot 1 minut i stemmeboksen der påvirker politikken. I Herning Kommune har vi oprettet fokus grupper, dem kan alle medlemmer deltage i.

På bordene finder I en invitation til at medvirke til at udarbejde grundlaget for Venstres valgprogram, vi kalder det 1. spadestik. Her har alle medlemmer en rigtig god mulighed for at være medbestemmende på politikken

Et medlemskab af Sunds Og Omegn Venstre koster rundt regnet det samme som 3 pizzaer, om året. Et par slices af de pizzaer forbliver i den lokale vælgerforening. Derved kan vi støtte vores byrådskandidater, idet valgplakater, foldere, bannere osv. er meget dyre. Det vil være ærgerligt hvis en mulig kandidat undlader at melde sig af økonomiske årsager. Så også derfor har vi brug for medlemmer.

Og i Sunds Og Omegn er vi markant billigere end de fleste vælgerforeninger. Faktisk er vi så billige, at selv når Venstre kører landsdækkende kampagner med her og nu pris for resten af året, så er vi billigere med et års kontingent.

Hermed slutter jeg min beretning